ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน

  1. เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อนในกลุ่ม โดยต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม สิ่งผิดกฎหมาย หรือเรื่องผิดศีลธรรมใดๆ เท่านั้น และถ้าพบพฤติกรรมดังกล่าว ทางเว็บไซต์จะทำการปิดกลุ่มและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบทันที
  2. ระบบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับการบริการมาตรฐาน โดยสมาชิกแต่ละท่านสามารถสร้างกลุ่มเพื่อนได้ 3 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มเก็บรายชื่อเพื่อนในกลุ่มไม่เกิน 100 รายชื่อ  ถ้ามีบริการพิเศษเพิ่มที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทางเว็บไซต์จะแจ้งให้ท่านทราบ
  3. เรามีนโยบายรักษาความลับของผู้ใช้บริการ โดยจะไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางธุรกิจและอื่นๆ นอกจากเว็บไซต์นี้เด็ดขาด ยกเว้นกรณีมีข้อตกลงเฉพาะและได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น
  4. ทางเว็บไซต์อาจมีการจัดส่งจดหมายข่าวอิเลคทรอนิกส์ (e-Newsletter) เพื่อแจ้งข่าวเกี่ยวกับการบริการของเว็บไซต์ และผู้สนับสนุนไปยังท่านเป็นระยะๆ โดยที่ท่านสามรถบอกเลิกรับได้ในภายหลัง
  5. ผู้บริหารเว็บไซต์ friendidi.com มีสิทธิในการบล็อกหรือลบข้อมูล สำหรับผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ผิดวัตถุประสงค์ และไม่ดำเนินการตามนโยบายของเว็บไซต์  หรือปล่อยทิ้งกลุ่มที่สร้างไว้โดยไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน โดยอาจจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
  6. ข้อตกลงนี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในอนาคต
Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In Clothing And Shoes For 2017