ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน

  1. เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อนในกลุ่ม โดยต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม สิ่งผิดกฎหมาย หรือเรื่องผิดศีลธรรมใดๆ เท่านั้น และถ้าพบพฤติกรรมดังกล่าว ทางเว็บไซต์จะทำการปิดกลุ่มและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบทันที
  2. ระบบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับการบริการมาตรฐาน โดยสมาชิกแต่ละท่านสามารถสร้างกลุ่มเพื่อนได้ 3 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มเก็บรายชื่อเพื่อนในกลุ่มไม่เกิน 100 รายชื่อ  ถ้ามีบริการพิเศษเพิ่มที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทางเว็บไซต์จะแจ้งให้ท่านทราบ
  3. เรามีนโยบายรักษาความลับของผู้ใช้บริการ โดยจะไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางธุรกิจและอื่นๆ นอกจากเว็บไซต์นี้เด็ดขาด ยกเว้นกรณีมีข้อตกลงเฉพาะและได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น
  4. ทางเว็บไซต์อาจมีการจัดส่งจดหมายข่าวอิเลคทรอนิกส์ (e-Newsletter) เพื่อแจ้งข่าวเกี่ยวกับการบริการของเว็บไซต์ และผู้สนับสนุนไปยังท่านเป็นระยะๆ โดยที่ท่านสามรถบอกเลิกรับได้ในภายหลัง
  5. ผู้บริหารเว็บไซต์ friendidi.com มีสิทธิในการบล็อกหรือลบข้อมูล สำหรับผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ผิดวัตถุประสงค์ และไม่ดำเนินการตามนโยบายของเว็บไซต์  หรือปล่อยทิ้งกลุ่มที่สร้างไว้โดยไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน โดยอาจจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
  6. ข้อตกลงนี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในอนาคต