บริการของเรา
 
  • เว็บไซต์นี้ให้บริการฟรีในการสร้างและบริหารจัดการกลุ่มเพื่อนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการเปิดกลุ่มเพื่อนไม่เกิน 3 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มเก็บรายชื่อเพื่อนไม่เกิน 50 รายชื่อ  ถ้าท่านต้องการเปิดกลุ่มเพื่อนมากกว่า 3 กลุ่ม หรือต้องการให้เก็บชื่อเพื่อนในกลุ่มได้มากกว่า 50 รายชื่อ กรุณาติดต่อเรา
  •  
  • หรือถ้าหากท่านต้องการสร้างเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาของท่านแบบเต็มรูปแบบ กรุณาติดต่อเรา
 
  • ถ้าท่านไม่มีเวลาป้อนข้อมูลของเพื่อนในกลุ่ม เรามีบริการป้อนและอัพเดทข้อมูลให้ท่าน  รวมทั้งการช่วยทำหน้าที่เป็น Group Admin ให้กับกลุ่มเพื่อนของท่านได้  กรุณาติดต่อเรา
  • ถ้าท่านต้องการนำข้อมูลของกลุ่มเพื่อนไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น การทำจดหมายข่าวอีเล็คทรอนิกส์ (e-Newsletter) ถึงเพื่อนในแต่ละกลุ่ม เป็นระยะๆ หรือการนำข้อมูลมาทำจ่าหน้าซองจดหมาย (Label) หรือการจัดทำหนังสือรุ่น ทั้งรูปแบบ e-Book และแบบจัดพิมพ์เป็นเล่ม  กรุณาติดต่อเรา
  • ถ้าท่านต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของท่านไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทาง Banner หรือผ่านทาง e-Newsltetter หรือช่องทางอื่นๆ  กรุณาติดต่อเรา